Här finner du policys som kan vara viktiga för dig som gäst och besökare på vår webbplats att känna till:

Integritets- och webbplatspolicy för Hotel Statt i Katrineholm AB

Innehåll

Hotel Statt i Katrineholm värnar om din integritet och vill därför informera dig om hur vi samlar in och använder personlig information. Det är av största vikt att du känner dig trygg i att dina uppgifter är säkra hos oss, och att du blir informerad om hur vi samlar in och använder de uppgifter vi får av direkt av dig eller lämnas till oss på annat sätt. Denna integritetspolicy gäller för alla de personuppgifter som hanteras av Hotel Statt i Katrineholm AB.

Genom att delge oss känslig information så godkänner du att vi samlar in, hanterar och lagrar den informationen i enlighet med villkoren i denna policy.

 1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig: Hotel Statt i Katrineholm AB, Storgatan 20, 64145 Katrineholm, orgnr. 556572-9232. Tel: 0150-50440 Mail: privacy@hotelstatt.se

Du har rätt att begära att få information om vilka personuppgifter om dig som hanteras av Hotel Statt i Katrineholm AB, att få felaktiga personuppgifter rättade, att dina personuppgifter ska raderas, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter samt rätt till överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet).
Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Hotel Statt kan du begära det skriftligt på ovanstående postadress. För att få tillgång till rättigheterna ovan krävs att vi kan säkerställa din identitet, eftersom rättigheterna endast avser den registrerades rätt till sina egna uppgifter. Ansökan måste därför ske skriftligen och vara undertecknad i original. Brevet sänds till den postadress som anges ovan i denna personuppgiftspolicy.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se www.datainspektionen.se.

2. Insamling av personuppgifter

Hotel Statt i Katrineholm samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig som gäst eller den person/företag som gör en bokning hos oss.
De källor vi använder för insamling är genom:

 • hemsidorna hotelstatt.se, storadjulo.se
 • våra kommunikationskanaler telefon, fax, e-mail, post och webb.
 • personlig kontakt
 • sociala medier och våra digitala kanaler (t.ex. Facebook, Instagram)
 • övervakningskameror
 • automatiska överföringar till våra bokningssystem via kopplingar

För insamling via Best Western samt O’Learys, vilka vi är medlemmar av, hänvisas till deras respektive huvudkontor.

3. Ändamålen med behandlingen
Hotel Statt i Katrineholm bedriver verksamhet riktad till företag, organisationer, föreningar och privatpersoner. Vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna hantera er bokning på våra enheter Hotel Statt i Katrineholm, Konferenscenter Safiren, O’Learys Katrineholm eller Stora Djulö Herrgård. Vi behöver även kunna administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna vi erbjuder och öka nyttan och upplevelsen av våra tjänster. Behandling av dina personuppgifter kan också komma att ske för att Hotel Statt i Katrineholm ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande bokföring och säkerhet.

4. Hanteringen av personuppgifter

Hotel Statt i Katrineholm AB kan komma att behandla kunder och leverantörers kontaktpersoners personuppgifter samt övriga intressenters uppgifter för ovan angivna ändamål. Sådana uppgifter utgörs av namn, adress, e-postadress, befattning, och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av våra tjänster samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

Personuppgifter som vi även kan komma att hantera, förutom ovanstående:

 • Kreditkortsnummer annat betalningskontonummer, fakturaadress, samt annan betalnings-, och fakturainformation
 • Dokumentation på din korrespondens med oss i det fall att du kontaktar oss
 • Information som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla speciella önskningar och förfrågningar
  (t.ex. hälsotillstånd som kräver särskilt rum eller matallergier)
 • Information samlad genom övervakningskameror och nyckelkort
 • I begränsade fall, information som handlar om kundernas kreditvärdighet.
 • Ditt personnummer kan komma att behandlas för det fall ditt bolag är en enskild firma

5. Hur vi delar och lagrar personuppgifter

Vi säljer eller vidarebefordrar aldrig dina personuppgifter till någon utomstående för direktmarknadsföringsändamål.

Vi använder underleverantörer på t.ex. it- och systemdrift och personuppgifter kan därför komma att överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer hanterar dina personuppgifter för Hotel Statt i Katrineholms räkning och i egenskap av personuppgiftsbiträde enligt lag.

6. Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendationer, branschpraxis samt eventuella garantiåtaganden.

7. Hemsidorna och cookies

Cookies
Genom att inte stänga av cookies i webbläsaren och fortsätta använda webbplatsen samtycker besökare till vår användning av cookies. Hotel Statt i Katrineholm använder sig av cookies för att lagra information om besökarpreferenser, registrera användarspecifik information om vilka sidor som användaren har besökt, anpassar webbsidans innehåll baserat på besökarens webbläsare eller annan information som besökaren skickar via deras webbläsare.

Andra webbsidor
På våra hemsidor kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Hotel Statt i Katrineholm AB. Vi ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

8. Ändringar av Integritetspolicyn

Hotel Statt i Katrineholm AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om det görs ändringar i Integritetspolicyn kommer dessa att publiceras på våra hemsidor: hotelstatt.se/policy eller storadjulo.se/policy.

Katrineholm den 15 maj 2018

Miljöpolicy för Hotel Statt i Katrineholm AB

Hotel Statt i Katrineholm AB är ett företag som grundar sig på familjekänsla. Detta gör att vi är rädda om varandra och därigenom rädda om vår omgivning och värnar om miljön för såväl gäster som våra medarbetare. Vår ambition är att begränsa negativ miljöpåverkan i vårt arbete och de beslut som vi tar i verksamheten ska präglas vara i beaktande av miljö- och hälsa. I vårt miljöarbete skall vi:

 • följa tillämpliga lagar och förordningar.
 • uppmuntra ett personligt miljöansvar. Utbildning i miljöfrågor skall engagera våra medarbetare i det dagliga arbetet.
 • ta hänsyn till miljöaspekten vid alla inköp och upphandlingar.
 • ständigt utveckla miljöarbetet genom nya mål och regelbunden uppföljning.

Vårt systematiska miljöarbete pågår ständigt och vi följer upp vår handlingsplan minst en gång per år för att säkerställa att våra förbättringar ger resultat.

Kvalitetspolicy

För att erbjuda det personliga hotellet,

Vi strävar efter att vara det självklara valet vid alla givna tillfällen inom våra affärsområden.
För att uppnå vår vision och erbjuda ett personligt koncept inom hotell, konferens, mat, fest och nöje som överträffar gästernas förväntningar ska Hotel Statt i Katrineholm:

 • Arbeta med egenkontrollprogram för avstämningar per avdelning att våra kvalitetsmål uppfylls och för att säkerställa säkerheten i våra lokaler och på våra produkter.
 • Alltid göra vårt yttersta för att ge bästa service och behandla gästerna med värdighet och professionalism.
 • Utbilda vår personal enligt efter de behov som finns efter den kompetensinventering som sker minst två gånger per år och inspirera dem för fortsatt personlig utveckling.
 • Övervaka och ständigt arbeta med att bibehålla kunskapen om våra olika policys och uppdatera dem minst en gång årligen.
 • Ständigt förbättra våra produkter och faciliteter genom att vara lyhörda för våra gästers önskemål, bevaka omvärlden så att vi kan vara i framkant och ta tillvara på våra medarbetares erfarenheter och förslag.
 • Följa lagar, krav och förordningar.
 • Alla i företaget ska verka för och känna ansvar för företagets verksamhet och utveckling.